ياوران ولايت


سخنانی نغز از حضرت علی (ع)

·         دو چیز را هیچ وقت فراموش مکن . اول  خدا  دوم مرگ .

·         دو چیز را همیشه فراموش کن . اول  به کسی خوبی کردی  دوم  کسی به تو بدی کرد .

·         در مجلسی وارد شدی زبان نگاه دار .

·         در سفره حاضر شدی شکم نگاه دار .

·         در خانه ای وارد شدی چشم نگاه دار .

·         در نماز ایستادی دل نگاه دار.

 

·         دنیا دو روز است  یک روز با تو ویک روز علیه تو .

·         روزی که با توست مغرور نباش .

·         روزی که علیه توست صبور باش .

 بقیه در ادامه مطلب

 


 

·         بزرگترین گناه ترس است.

·         بزرگترین تفریح کار است.

·         بزرگترین بلا نومیدی است .

·         بزرگترین شجاعت صبر است .

·         بزرگترین استاد تجربه است .

·         بزرگترین اسرار مرگ است .

·         بزرگترین افتخار ایمان است.

·         بزرگترین سود فرزند نیک است.

·         بزرگترین هدیه گذشت است .

·         بزرگترین سرمایه اعتماد به نفس است .

 

·         ایمان ، با زبان استوار است .

·         اگر مقام ماندنی بود به تو نمی رسید .

·         ترک گناه آسانتر از توبه است .

·         زکات عقل تحمل کردن جاهلان است .

·         فرصت مانند عقل از افق زندگی می گذرد .

·         به گوینده نظر نکنید ، به گفتار نظر کنید .

·         زبان باز نکن جزء آنچه متعارف مردم است .

·         عزت مومن در بی نیازی از مردم است .

·         حسادت بر دوست از آفات دوستی است .

·         ثروت ریشه شهوتهاست .

·         اختلاف نابود کننده اندیشه است .

·         نادان را یا تند رو یا کند رو می بینی .

·         چون عقل کامل می گردد ، سخن اندک شود .

·         بدکار را پاداش دادن ، به نیکو کار آزار ده .

·         از آنچه به کارتان نیاید پرسش نکنید .

·         آفت علما ریاست دوستی است .

·         انسان زیر زبان خود پنهان است  .

·         عاقل کسی است که از تجربه پند گیرد.

·         هر فریب خوردهای را نمی شود سرزنش کرد .

·         هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست .

·         آنکه میانه روی کند تهی دست نخواهد شد .

·         ضعف مدیریت سیاسی آفت پیشوایان است .

·         امواج بلا را بوسیله دعا از خود دور کن .

 

·         التماس به خدا شجاعت است  .

·         اگر بر آورده شود رحمت است .

·         اگر بر آورده نشود حکمت است .

 

·         التماس به خلق خدا ذلت است .

·         اگر بر آورده شود منت است .

·         اگر بر آورده نشود خفت است .

 

                                                         التماس دعا .

...