ياوران ولايت


کشتار کودکان و جنایات صهیونیستها در غزه

بای ذئب قتلت  . به کدامین گناه کشته شد ؟

ای مسلمانان ! ای مردم ! ای انسانهای آزاده ؟ مردانگی و غیرت و تعصبتان کجا رفته ؟

 

                  ****************************

...