ياوران ولايت


اهانت روزنامه های کویتی به مردم ایران

در طی روزهای گذشته تعدادی از روز نامه های کویتی بخصوص روز نامه الوطن با چاپ کاریکاتورهایی متعدد به ایران اهانت کردند و دولت این کشور هم هیچ اعتراضی نسبت به این کار نکرده است .

البته روزنامه الوطن سوابق زیادی در این خصوص دارد . این روز نامه ها با چا پ کاریکاتورهایی چهره بدی از مردم وجمهوری اسلامی عنوان کرده اند که همگی همسوئی با جریانهای آمریکایی و صهیو نیستی دارند و این در حالیست که یکی از شبکه های تلوزیونی کویت فیلم اهانت آمیز ی را بر علیه جمهوری اسلامی پخش کرده است.

لازم است مردم و دولت جمهوری اسلامی با عملکرد و اعتراض خود جلو این حرکتها را بگیرند.

...