ياوران ولايت


فاطمه زهراء (س)

"زنی که از معجزات تاریخ و از افتخارات عالم وجود است . زنی که درحجره ای کوچک وخانه ای محقرانسانهای ی تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا انسوی افلاک و از عالم ملک تا انسوی ملکوت اعلی می درخشد . صلوات و سلام خداوند تعالی بر این حجره ی محقری که جلوه گاه نور عظمت الهی و پرورشگاه زبدگان اولاد ادم است."

                                                                     (امام خمینی)

                                                           

یا زهرا

...