ياوران ولايت


شوخی های پیامبر (ص) و حضرت علی (ع)

شوخی حضرت علی (ع) با دوستان

روزی حضرت علی (ع) با عده ای از یاران نشسته بود در این هنگام حضرت دست راستش را بالا برد و به یاران  فرمود : اگر گفتید دست راست من شبیه چیست ؟

یکی گفت شبیه شمشیر  دیگری گفت شبیه پنجه های شیر و خلاصه هریک چیزی گفت .

حضرت فرمود : دست راست من شبیه دست چپ من است  . 

  شوخی حضرت محمد (ص) با حضرت علی (ع)

حضرت محمد و حضرت علی کنار هم نشسته بودند و بین آنها یک ظرف خرما بود که هر دو از آن تناول می کردند و دو طرف هر یک هم دو ظرف جدا گانه بود که هر کدام هسته های خرما را در ظرف خود می ریختند . حضرت محمد خواست با حضرت علی شوخی کند این بود که یواشکی هسته های خرمای خود را از پشت سر در ظرف حضرت علی می ریخت در پایان حضرت محمد به حضرت علی فرمود من خرمایی نخوردم و همه خرما ها را شما خورده ای مگر غیر از این است که تمام هسته ها در ظرف شماست و ظرف من خالی است ؟!

حضرت علی با زیرکی فرمود : شما هم به اندازه من خرما خورده ای منتها همه را با هسته خورده اید !

 شوخی  پیامبر  با پیر زنی از انصار

روزی یکی از یاران پیامبر در حالی که مادر پیرش بر دوشش بود در حال عبور از جایی بودند که در راه پیامبر را دیدند پیامبر از احوال پیر زن پرسید . پیر زن هم  شروع به نالیدن از اینجا و از آنجا کردن و درد و دل کردن . پیامبر خواست با پیر زن شوخی کند به او گفت : مشکلات شما حل نمی شود مگر اینکه شوهر کنی !  پسر پیر زن که متوجه  شوخی حضرت نشده بود با تعجب گفت : یا رسول ا... آخه مادر من پیره شوهر به چه کارش می آید ؟ پیر زن هم که سخن پیامبر را به جدی گرفته بود با تندی خطاب به پسرش داد زد : تو بهتر می دانی یا پیامبر خدا  ؟

سئوال پیر زن و شوخی پیامبر

پیر زنی از یاران نزد پیامبر رفت و سئوال کرد یا رسول ا... می خواهم بدانم به بهشت می روم یا نه ؟ پیامبر فرمود : نه پیر زنها به بهشت نمی روند . پیر زن که متعجب شد و منتظر چنین جوابی نبود  شروع کرد به تعریف از اعمال و رفتار نیکش و عبادات و خلاصه کارهای خیرش را به پیامبر توضیح داد . پیامبر باز فرمودند  : نه همین که گفتم  پیر زنها به بهشت نمی روند . پیر زن  متعجب تر از قبل گفت  : پس  فلانی و فلانی و فلانی  ...( نام چند تا از پیر زنهای مومنه) هم که پیرند به بهشت نمی روند ؟ پیامبر فرمود : نه آنها هم به بهشت نمی روند . پیر زن که نزدیک بود دلش بشکند گفت یا رسول ا... پس این اعمال  نیک ما بیهوده است و ما به بهشت نمی رویم . پیامبر فرمود : من کی گفتم شما به بهشت نمی روید من گفتم پیر زنها به بهشت نمی روند بلکه آنها به شکل دخترشانزده ساله می شوند و به بهشت می روند شما هم در آن موقع شانزده ساله می شوی و به بهشت می روی . پیر زن که تازه متوجه شوخی پیامبر شده بود خوشحال شد و از پیامبر تشکر کرد و رفت .

...