ياوران ولايت


پرنده های عاشق

پرنده هاي عاشق

پرنده هايي كه روز از روشني آنهاست و به آفتاب معناي روشني مي دهند : طلايي تر از خورشيد.

پرنده هايي كه شب را غريبانه به تصوير مي كشند و سپيدي از آنها مي تراود : زيبا تر از ستاره ها .

اين پرنده ها در كالبد انسان بي بال به آسمان پر كشيده اند و كهكشان را ميزبان گامهايشان كرده اند .

پرنده هايي كه روز و شب ما را نظاره گرند . گمناماني كه به ما هستی مي بخشند :چرا كه از هستي شان گذشتند و به هستي جاودان رسيدند .

اي پرنده هايي كه همسايه با فرشتگان خداييد و در بزم شاعرانه ؛ وصل زنگي را جاودانه كرده ايد ! ما را به راهي كه رفته ايد رهنمون باشيد .

اي مهتابهاي نقره فام ؛ چراغ روشن راه ما باشيد تا بيراهه را راه خويش نسازيم .

اي مردان سبزي  كه نام بهار آفرين شهيد بر پيشانيتان مثل سپيده دم مي درخشد ! به ما بگوييد چگونه مي توان آن شهد را نوشيد و غرق عطر شهيد شد ؛ چرا كه شادي بي پايانتان ما را تشنه لب كرده است .

شما در كجاي اين جاده بي انتها ايستاده ايد كه ما چيزي جزء سراب نمي بينيم ؟

اي سيمرغهاي رسيده به بلند ترين قله ، كدام قاف را به تصرف بالهاي نور آذينتان در آورده ايد ؟ اي گمناماني كه به گمنامي خويش مي نازيد ؛ سر چشمه نازتان از كدام كوه جاري است ؟

اي زلال ترين درياها ، كدام سپيد رود به شما ختم مي شود ؟ از هفت رنگ رنگين كمان كدام رنگ نشاني از شما دارد :

سبز، كه سبز تر از جنگل شمال كه غرق در طراوتيد ؛

آبي كه بي كرانگي آسمان در چشمانتان خلاصه شده است و آبي آسمان نمادي نمادي از وسعت روحتان است ؛

بنفش كه گريه ها و ندبه هاي روز و شبتان شاعرانه ترين وا‌‍‍ژه ها را بر زبانتان مي نشاند ؛

سرخ كه براي رسيدت به حضرت دوست از سرخ ترين راه گذشتيد و در سرخي خونتان غلتيديد ؛

نيلي ؛ كه قلب درياييتان را نيلگون تر از خليج فارس در وجود خاكيتان مي تپيد ؛

زرد ؛ كه نشان طلايي شهادت آن بالا ترين نشان زندگي بر شانه هايتان نشسته است ؛

يا نارنجي كه از نارنجستان گذشتيد و به خاك رسيديد و خاك را به سرخي خونتان آغشتيد تا ريشه ي ماندگار هستي با افتخار آبياري كنيد .

اي شهيدان در خاك آرميده و چون پرنده درآسمانها رها شده ، هر جا هستيد ما را فراموش نكنيد  و به يادمان بيندازيد كه در اين شهر پر غبار به يادتان باشيم .

                                                                                                              شاعر : گمنام

یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گرامی باد .

ادامه تصاویر در گالری عکس

...