ياوران ولايت


دردل و دل

                               

اي   خدا   بغض    گلويم   باز كن                             اين  نفس  را  در دلم  دم   ساز كن

تا    بگويم     من    زنااهلان   روز                             از     رياكاران     و    نامردان      روز

لطف كردي   انقلابي   شد  به پا                             دادي   بر   ما    رهبري   صاحب   روا

گوش به فرمانش  همه بوديم  ما                            در     پناهش      ايده ها     داديم  ما

دشمنان  از  هر    كجا  برخاستند                            جنگ      نامردي      براه      انداختند

از  هوا  و  آب  و    صحرا  در كمين                           آمد   از  هر   سوء  به   ايران تير كين

عاشقان جبهه    چون  بر خاستند                            جبهه     را    با    خون  خود  آراستند

عشق و ايمان    دلاور   مردان دين                          اين     سلحشوران      دل ا...    بين

پاي  دشمن    از قلم   ساطور كرد                           خط   دشمن   را در   اينجا    كور  كرد

اين همان جنگ احد بود است و بدر                           گر كه   بر گرديم   به اول   يا به   صدر

بعد از آن   چون كه  رسول ا... رفت                           فتنه        نامحرمان    بر پاي    گشت

عده اي     نامرد     بودند     منتظر                            اين     دغل     دوستان    نا اهل   كدر

فتنه ها      كردند    يك يك     ابتكار                            با     جنايتها     كه      كردند     آشكار

عدهاي    از همرهان  جاهل  شدند                           چون    رفيق    جبهه    باطل    شدند

عده اي      گشتند      يار     نيمراه                            با    خيانت     يا    فريب     يا      رياه    

بعد    از   آن   حرف   خوارج  باز شد                           نهروان    هم    در  پيش    آغاز   شد

همچنان  بود  صفين  بود نوعي دگر                           فتنه        نامحرمان       خيره     سر 

  آن   چنان  خون شد  دل مولا علي                           از غم      ياران      نا اهلش       ولي

او   به ا...   گف    اين شرح    وصول                          او    شكايت    كرد     در نزد     رسول

دردل   را با كه    مي گفت   او نشان                          يا به  چاه   مي  گفت  يا در دل   نهان

عاقبت       کشتند      او را    در نماز                           عابدان      احمق     همچون      گراز

                                         اين روايت   واقعيت    هست  و  بس

                                         اين زمان هم آن حكايت هست و بس

                                                                         شعر از  :  مرتضي كريمي  (شفق)

...