ياوران ولايت


ای سند نجات من ولایت تو یا علی

ای   سند    نجات    من     ولایت    تو   یا  علی                         ای  ورق  امید  من  ولایت  تو  یا  علی

 

وه که به بحر  در زمان  بترسم  از   فنا  و  غرق                         ای  کشتی  نجات من ولایت تو یا علی

 

ای که وجود هستی ام بی تو نفس نمی کشد                          ای نفس و هوای من ولایت تو یا علی

 

چون که به مشکلی رسم توچاره ساز مشکلات                       مشکل گشای مشکلم ولایت تو یاعلی

 

ای که درخت هستی ام  بی تو  ثمر  نمی دهد                        مثمر باغ   هستی ام   ولایت  تو یاعلی

 

نزاد     مادرم     مرا     تا د م     یا علی     نگفت                        اساس هستی ام بود  ولایت تو یاعلی

 

باز   نشد   زبان  من    مگر   به  ذکر   این  سخن                        کلام    اولم    بود    ولایت   تو   یا علی

 

ای   که   زاول   و ازل    آدم    خواند   این  سخن                        به آسمان  عرش  بود  ولایت تو یا علی

 

لطف  تو  این  چنین   اثر   کند   بدل   سرای   من                       چنان که نظم گویم  از ولایت  تو یا علی

 

امید   من  شفاعت   است   بدرگهت   کنی  قبول                      شفاعتم   کند   فقط  ولایت  تو  یا علی

 

                                          شفق زدوست این سخن شنید وباز نکته کرد

 

                                           دعا    و    ذکر   دوستان   ولایت   تو   یا   علی

                                                                                مرتضی کریمی (شفق)

 

               عید سعید غدیر آغاز ولایت امیر المومنین  علی (ع)  بر همگان مبارک باد  

 

 

...