اربعين و بياد شير زن کربلا

كعبه بي نام نشان ميماند اگرزينب نبود                      بي امان دارالامان مي ماند   اگر زينب نبود

گرچه دارند انبياء هريك نشان از كربلا                     كربلا هم بي نشان مي ماند   اگر زينب نبود

مكتب سرخ تشيع      كزغدير آغاز شد                     تا  ابد   بي پاسبان مي ماند   اگر زينب نبود

كاروان مهدويت         درمسير فتنه ها                     بي امير   كاروان  مي ماند   اگر زينب نبود

در شناساي مسير حق و باطل    فكرها                     بي گمان اندرگمان مي ماند   اگر زينب نبود

شعلهء عالم فروز  نهضت سرخ حسين                    زير خاكستر نهان  مي ماند   اگر زينب نبود

خون ثارالاه رمزي راكه درصحرا نوشت                  تا ابد  بي ترجمان  مي ماند   اگر زينب نبود

                                     

                                    اي ‹مويد› هرچه هست از زينب وايثار اوست

                                    جان  هستي  ناتوان    مي ماند اگر زينب نبود

                                                                                                              محسن حافظي

/ 0 نظر / 18 بازدید