مولوديه حضرت محمد (ص)


        نام: محمد امیر
        نام خانوادگی: بصیری
        شهر: اصفهان

جهان به یمن قدوم نبی بهشت برین شد بشر زمقدم اودر پناه شرع مبین شد
پیمبری که زصدق و صفا و علم و درایت میان جمله پیغمبران حق چو نگین شد
پیمبری که از او محفل جهان شده روشن پیمبری که از او برقرار پرچم دین شد
پیمبری که زبان در مدح او بود الکن پیمبری که سخن های او چو در ثمین شد
پیمبری که زبس بود امین خالق ذوالمن به امر دوست به معراج تا به عرش برین شد
مهی که ملک جهان یافت روشنی زجمالش شهی که خادمش از فخر جبرئیل امین شد
مهی که یافت به حکم خدا به وادی ظلمت شهی که بین رسولان حق عزیز ترین شد
بیا بیا که به عالم گشوده شد در رحمت ولادت شه دین پرده دار عرش و زمین شد
به عالمی به یقین گر نبود هادی بر حق مدینه اش زچه رو بوسه گاه اهل یقین شد
شرافتش بود این بس که شد حبیب الهی کفایتش بود این بس که میر و صدرنشین شد
زنسل او بدر خشید اختران افزون که جمله را به جهان نور حق عیان رجین شد
به مدح فخر بشر خاتم رسل شه عالم
زبان شعر تو مسعود دلنشین متین شد

به یاد بود مرحوم
پدر بزرگم مسعود بصیری

62
/ 0 نظر / 20 بازدید