فرماندار نمونه

سلمان فارسی از افتخارات ما ایرانیان است . وی از صحابه خاص رسول خدا بود چنانچه رسول خدا او را جزء اهل بیت می خواند .

در زمان حکومت حضرت علی (ع) سلمان به فرمانداری مدائن منصوب شد . سلمان علرغم مسئو لیتها و کارهای مهمی که در قبال فرمانداری به عهده داشت بعنوان حقوق هیچ مزدی برای خود نمی گرفت. حضرت علی (ع) حقوق فرمانداران را چهار درهم معین کرده بود که برای سلمان هم همین مقدار  بود سلمان این چهار درهم را می گرفت و سه در هم را بین فقراء تقسیم می کرد ویک درهم را بعنوان امانت نزد خود نگه می داشت و با آن ساقه و برگ خرما می خرید و بوسیله آنها حصیر و سبد و ... درست می کرد و با فروختن آنها در بازار دو یا سه درهم می گرفت و از آن دو یا  سه در هم یک درهم را که قبلا به امانت نزد خود نگه داشته بود به فقرا می دادو با دو یا یک درهم دیگر امرار معاش می کرد . 

آیا براستی در حال حاضر می توان فرمانداری با این خصو صیت پیدا کرد ؟

/ 0 نظر / 18 بازدید